REGULAMIN HOTELU

napis

Regulamin Hotelu PSILAND określa warunki korzystania z usług, w tym przyjęcia, pobytu i opuszczenia przez psa Hotelu PSILAND w Pilchowicach przy ul. Sadowej 2.

Dla wspólnego dobra przebywających tam ludzi i zwierząt Właściciel (lub inna osoba przekazująca psa pod opiekę) zobowiązany jest do akceptacji regulaminu, jeśli chce, by jego pies korzystał z pobytu w Hotelu.

Terminy zastosowane w regulaminie:
Hotel – Hotel PSILAND
Właściciel – klient, właściciel psa lub osoba pozostawiająca psa w Hotelu

Zasady przyjęcia psa do Hotelu

1. Doba hotelowa trwa 24 godziny, od godziny przyjazdu psa do tej samej godziny dnia następnego.
2. Przed każdorazowym przyjazdem do Hotelu należy ustalić godzinę przyjazdu.
3. Do Hotelu przyjmowane są tylko psy zdrowe, nieagresywne, w dobrej kondycji i niecierpiące na lęk separacyjny.
4. Hotel zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia psa do Hotelu jeśli nie spełnia on warunków podanych w pkt. 3, z powodu braku miejsc w Hotelu lub bez podania przyczyny.
5. Każdy pies przyjmowany do Hotelu musi posiadać książeczkę zdrowia z aktualnymi szczepieniami i odrobaczeniem nie starszym niż 6 miesięcy oraz być zabezpieczony przed pasożytami zewnętrznymi.
6. Właściciel zobowiązuje się udzielić wszystkich, prawdziwych informacji o psie, które przekazuje pod opiekę Hotelu.
7. Podpisany przez Właściciela i Hotel „Formularz pobytu psa w Hotelu PSILAND” jest dowodem zawarcia umowy na świadczenie przez Hotel określonych w niej usług dla opisanego w nim psa na zasadach zawartych w niniejszym regulaminie. Formularz można wydrukować i wypełnić przed wizytą w Hotelu, wypełnić i wysłać poprzez stronę Hotelu (zakładka: Formularz) lub wypełnić na miejscu w Hotelu PSILAND.

Zobowiązania Hotelu i Właściciela

8. Hotel zobowiązuje się otoczyć najlepszą, indywidualną opieką każdego psa, dbać o jego zdrowie, bezpieczeństwo i dobry nastrój oraz karmić według zaleceń Właściciela.
9. Hotel zobowiązuje się udzielać Właścicielowi okresowych informacji na temat jego psa przebywającego w Hotelu.
10. Hotel zapewnia odpowiednie warunki bytowe dla psów – oświetlone pomieszczenia, ogrzewane zimą, klimatyzowane latem, zawsze świeżą wodę, czyste, codziennie sprzątane pomieszczenia.
11. Hotel zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by każdy pies przyjmowany pod opiekę był zdrowy i bezpieczny, a akcesoria dostarczone przez Właściciela były w dobry stanie, jednak Właściciel rozumie, że:
⦁ Psy mogą bawić się na tyle intensywnie, że w trakcie zabaw mogą ulec zranieniom i nie będzie wnosić pretensji związanych z tego typu urazami.
⦁ Niektóre psy pozostawione poza domem, w nowym miejscu, mogą dokonać zniszczenia elementów wyposażenia Hotelu i Właściciel zobowiązuje się pokryć koszty ewentualnych zniszczeń spowodowanych przez jego psa. Wówczas koszty będą uregulowane podczas odbioru psa z Hotelu.
⦁ Silny stres związany z nową sytuacją może przyczynić się do choroby lub zejścia psa.
⦁ Przedmioty, a w szczególności zabawki przywiezione przez Właściciela, mogą ulec zniszczeniu lub zagubieniu i Właściciel nie będzie wnosić pretensji związanych z tego typu przypadkami.
12. Właściciel zgadza się na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia weterynaryjnego swojego psa, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Zwrot kosztów nastąpi po przedstawieniu przez Hotel rachunków od weterynarza, w momencie odbiory psa z Hotelu.
13. Właściciel przyjmuje także, że odpowiedzialność (również finansowa) za krzywdy wyrządzone przez jego psa innym zwierzętom lub ludziom spoczywa na nim.
14. Właściciel wyraża zgodę na zamieszczanie wykonywanych w Hotelu zdjęć psa na stronie internetowej Hotelu oraz na jego profilu w serwisie internetowym Facebook.

Zasady rezerwacji, płatności oraz odbioru psa

15. Opłata za pobyt psa w Hotelu uiszczana jest najpóźniej w dniu przyjazdu, zgodnie z aktualnym cennikiem hotelu.
16. Rezerwacja jest dokonywana po wcześniejszym kontakcie z Hotelem.
17. Pierwszeństwo przyjęcia do Hotelu mają psy, których planowany pobyt w określonym terminie został wcześniej opłacony i odnotowany w kalendarzu rezerwacji.
18. W sezonie wysokim, tj. Okres Świąteczno-Noworoczny, Wielkanoc, Majówka, Boże Ciało, Wakacje, Wszystkich Świętych oraz długie weekendy wymagana jest odpowiednio wcześniejsza rezerwacja miejsc oraz wpłata zadatku w wysokości 30% ceny za cały planowany pobyt psa w Hotelu.
19. Poza sezonem wysokim wpłata zadatku do rezerwacji nie jest wymagana.
20. W przypadku rezygnacji z rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi,
⦁ gdy rezygnacja nastąpiła 7 dni (lub mniej) przed zarezerwowaną datą rozpoczęcia pobytu,
⦁ jeżeli rezerwacja terminu dotyczyła sezonu wysokiego.
21. Na prośbę Właściciela oraz za zgodą Hotelu pobyt psa może zostać przedłużony (opłata za dodatkowe dni według cennika). Opłatę za przedłużenie pobytu należy wnieść nie później niż przed opuszczeniem przez psa Hotelu.
22. Właściciel może odebrać swojego psa przed upływem ustalonego terminu zakończenia pobytu, jednak po uprzednim kontakcie z Hotelem. W przypadku skrócenia pobytu wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
23. W przypadku, gdy właściciel osobiście lub poprzez wyznaczoną osobę nie odbierze psa z Hotelu w umówionym terminie i:
⦁ będzie zalegał z opłatą za pobyt psa i inne zamówione w Hotelu usługi,
⦁ nie skontaktuje się z Hotelem w terminie 2 dni od upływu zakontraktowanego terminu końca pobytu w celu wyjaśnienia sytuacji,
⦁ nie będzie przyjmował rozmów telefonicznych od pracowników Hotelu pod numerem telefonu, który podał przy rezerwacji miejsca w Hotelu
⦁ lub poda fałszywe bądź nieaktualne dane, uniemożliwiające kontakt ze sobą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji,
to wystąpienie którejkolwiek z tych okoliczności równoznaczne jest z porzuceniem zwierzęcia przez właściciela i prawne konsekwencje tego zdarzenia będą rozpatrywane na mocy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku, która definiuje porzucenie zwierzęcia jako znęcanie się nad nim (art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt. 11) i nakłada na właściciela karę w postaci pozbawienia lub ograniczenia wolności albo grzywny (art. 35 ust. 1), przy czym sąd może zasądzić przepadek zwierzęcia (art. 35 ust. 3) i dalsze losy zwierzęcia reguluje art. 38 przywoływanej ustawy.
24. Stwierdzenie faktu porzucenia psa, uprawnia Hotel do przekazania porzuconego psa osobom trzecim i wystąpienia wobec właściciela na drogę sądową.

Pozostałe

25. W Hotelu istnieje możliwość skorzystania z usług pielęgnacyjnych, takich jak strzyżenie, kąpiel, czesanie, za dodatkową opłatą.
26. Psy przebywające w Hotelu mają kontakt z innymi psami, chyba że Właściciel sobie wyraźnie tego nie życzy.
27. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności, związanych z usługami, które zamówił w Hotelu.
28. W sprawach, których nie opisuje niniejszy regulamin, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.